Κυνηγετικός Σύλλογος ¨ΑΡΤΕΜΙΣ¨ Ιδαλίου
 
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος «Άρτεμις» Ιδαλίου ιδρύθηκε το 1970.  Το 1974 μετά την τουρκική εισβολή τέθηκε εκτός λειτουργίας για 4 χρόνια μέχρι και το 1978 οπόταν επαναδραστηριοποιήθηκε.
 
Σκοποί του Συλλόγου είναι η εκπαίδευση και ψυχαγωγία των μελών του και η διατήρηση της άγριας ζωής. Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελή Συμβούλιο. Οι οικονομικοί πόροι του συλλόγου προέρχονται από συνδρομές των μελών, από εισφορές και διάφορες εκδηλώσεις. Είναι μέλος της ΚΟΚ και ΔΑΖ, έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις και έχει βραβευθεί για τις πλούσιες δραστηριότητές του. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν κάνει δενδροφυτεύσεις, περιφράξεις δέντρων για προστασία και συντηρήσεις δέντρων σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και άλλους οργανωμένους φορείς του Δαλιού. Διοργανώνει σκοπευτικούς αγώνες, διαλέξεις εκστρατείες καταπολέμησης επιβλαβών πτηνών και τρωκτικών, ενημερωτικές διαλέξεις και εκστρατείες για διατήρηση της άγριας ζωής και άλλες εκδηλώσεις για τα Μέλη του Συλλόγου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δήμος Ιδαλίου - Dali - Δάλι