ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Ιδαλίου δημιουργήθηκε στις 26 Μαρτίου 2009 και είναι μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τίτλο  “Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας”.

Είναι μια εθελοντική ομάδα νέων που εκπροσωπεί τις οργανώσεις νέων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Ιδαλίου

Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Ιδαλίου είναι:

1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου Ιδαλίου και να  βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.

3. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά».

4. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δήμο Ιδαλίου, την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.

5. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα υποδομής και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ιδαλίου.

6. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές.

7. Να διευκολύνει το Δήμο Ιδαλίου στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων.

8. Να βοηθά τις Τοπικές Αρχές στην ενεργοποίηση των νέων.

9. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων του Δήμου Ιδαλίου, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή.

10. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου.

11. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου Ιδαλίου και του τόπου γενικότερα.

12. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους του Ιδαλίου για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης  και του εθελοντισμού μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης.

13. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και την στήριξη της αυτονομίας των φορέων / οργανώσεων νέων που συμμετέχουν σ’ αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Ιδαλίου έχει σαν στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των οργανώσεων νεολαίας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει τεχνικό, ή πιο απλά ενημερωτικό χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις νεολαίας. Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και λειτουργεί ενισχυτικά προς το έργο της Επιτροπής Παιδείας, Νεολαίας Αθλητισμού και Στήριξης του Δήμου Ιδαλίου.