Η Εκκλησία και το λαξευτό Ναΐδριο του Αγίου Θεοδώρου

Βόρεια της πόλης του Ιδαλίου, στην κτηνοτροφική περιοχή, βρίσκεται κτισμένος ο ναός του Αγίου Θεοδώρου, που εγκαινιάσθηκε στις 8 Μαΐου το 1994.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, δίπλα από τη σπηλιά στην οποία πρέπει να έζησε κάποιος ασκητής, διασώζονται κατάλοιπα παλαιότερης βασιλικής.  Πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν έναν πλαϊνό τοίχο και το Ιερό Βήμα με την Αγία τράπεζα. Το 2007 το Τμήμα Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε έργα συντήρησης του μνημείου, ανυψώθηκε η πεσμένη αψίδα και για την προστασία της σπηλιάς, τοποθετήθηκε στέγαστρο με τη συγχρηματοδότηση του Δήμου Ιδαλίου.

Πιθανόν ο Άγιος Θεόδωρος, ο Άγιος που ασκήτευε στη σπηλιά αυτή, ήταν ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που εγκατέλειψαν την Παλαιστίνη μετά την άλωση της Άκρας και σκορπίστηκαν στην Κύπρο ανά τριάδες και δυάδες διάγοντας ασκητικό βίο, συνήθως σε σπηλιές.  Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι μερικά χιλιόμετρα βορειοανατολικά βρίσκεται η σπηλιά του Αλαμάνου Αγίου Σωζομένου και δυτικά, στο χωριό Νήσου η σπηλιά του Αγίου Ευτυχίου, εικάζεται ότι το τρίτο μέλος της ασκητικής αυτής τριάδας που επικοινωνούσε κατά καιρούς, αλλά διήγε κυρίως κατά μόνας, είναι ο Άγιος που ασκήτευσε στην περιοχή που βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Θεοδώρου, στη περιοχή Τραχανά.  Είναι σημαντικό ωστόσο ότι για χρόνια, γνωρίζοντας ή όχι λεπτομέρειες για τη ζωή του Αγίου, η περιοχή αποτελούσε χώρο λατρείας των κατοίκων της περιοχής, που δεν παρέλειπαν κάθε Πέμπτη του Πάσχα να μεταβαίνουν στο χώρο και να τιμούν τον Άγιο με υπαίθρια Θεία Λειτουργία.

Σήμερα ο καινούριος ναός που κτίστηκε (δωρεά Μιχαήλ Χάματσου) λειτουργεί κάθε Τρίτη του Πάσχα και κάθε 16 Δεκεμβρίου, εις μνήμην του Αγίου Μόδεστου.

 

Церковьи высеченнаяв скале часовняСвятогоФеодора

 

К северу от города Дали, в районе животноводства, построен храм преподобного Феодора, торжественно открытый 8 мая 1994 года.

Несколькими метрами ниже, в пещере, в которой, видимо, ранее жил отшельник, сохранились остатки древней базилики. Недавние раскопки показали боковую стенку и святилище с алтарем. В 2007 году Департамент древностей с финансовой помощью Муниципалитета Идалиона осуществил работы по сохранению памятника, в ходе которых была поднята упавшая арка и для защиты пещеры была установлен навес.

Вероятно, Феодор, Святой, который жил в пещере, был одним из трехсот святых Аламану, которые покинули Палестину после падения Акко и разбрелись по Кипру втроем и парами, и вели аскетический образ жизни, обитая, как правило, в пещерах. Особенно учитывая тот факт, что в нескольких километрах к северо-востоку находится пещера Святого Созомена Аламану, а к западу в селе Нису пещера Святого Евтихия, можно предположить, что третий член этой троицы аскетов и был тем Святым, жившим как аскет в той пещере, где находится церковь Святого Феодора в районе Траханаса.

Важно, что в течение многих лет, зная или нет подробности из жизни Святого, эта местность считалась местом поклонения ему местными жителями, которые каждый четверг Пасхи отправлялись туда и справляли Божественную Литургию под открытым небом.

Сегодня новый храм справляет обедню каждый вторник на Пасху и каждое 16 декабря в память о Святом Модесте, защитнике животных и помощнике местных животноводов.

 

La chiesa e la cappella scavata di San Teodoros.

Αnord della città di Idalion a zona bestiame è costruita la chiesa di San Teodoro, inaugurata l’ 8 Maggio del 1994.

A pochi metri più avanti, nella grotta in cui deve essere vissuto un asceta, sono conservati i resti di una precedente basilica. Recenti scavi hanno rivelato un muro sul lato e il Santuario con l’altare. Nel 2007, il dipartimento delle antichità, ha reso lavori di manutezione del mounmento, hanno sollevato l’arco base e sulla protezione della grotta è stato disposto il tetto con il co-finanziamento del comune di Idalion.

Probabilmente San Teodoro, il Santo che viveva come un asceta nella grotta,è stato uno dei 300 Santi Alamani, che hanno lasciato la Palestina, e dopo la caduta di Acri si sono dispersi da due o da tre, facendo vita ascetica, di solito in grotta. Dato che a pochi chilometri, a nordest, esiste la grotta di San Alamano e ad ovest del villaggio, che si chiama Nisou, la grotta di San Eftichio, si presume che il terzo membro della trinità ascetica, è il Santo che frequentava una vita ascetica nella zona che si trova vicino alla chiesa di San Teodoro, chimata Trachanas. È importante che da molti anni, conoscendo o no, dettagli della vita di San Teodoro, la zona era un luogo di culta dei residenti locali che non mancavano ogni Giovedì della Pasqua di muoversi nello spazio e onore il Santo con una messa all’aperto.

Oggi la nuova chiesa opera ongi Martedì di Pasqua e ogni 16 Dicembre in ricordo di San Modestos.