Η Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

 

 

Στα ανατολικά της πόλης κοντά στην ακρόπολη του Αρχαίου Ιδαλίου, βρίσκεται το εκκλησάκι του αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Κτίστηκε γύρω στον 15ο αιώνα, είναι μονόκλιτη με τρούλο και μιμείται (με κάποιες ωστόσο ατέλειες) τόσο στο μέγεθος όσο και στο ρυθμό, το ναό του Αγίου Δημητριανού του Ανδριδιώτου.

Στο ναό σώζονται υπολείμματα τοιχογραφιών επαρχιακής τεχνοτροπίας, του 15ου αιώνα. Διακρίνεται τμήμα της τοιχογραφίας από τον Παντοκράτορα στον τρούλο και πιο κάτω Άγγελοι και προφήτες. Στο Ιερό Βήμα σώζονται υπολείμματα από την ένθρονη Θεοτόκο και διακρίνεται το κεφάλι του Αγγέλου στα δεξιά Της.  Πιο κάτω διασώζονται δύο ιεράρχες εξίτηλοι και στην ανατολική καμάρα τέσσερις Απόστολοι από τη σκηνή της Πεντηκοστής.  Στο Βόρειο τόξο υπήρχε – όπως και στον Άγιο Δημητριανό – μεγάλη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου.

Η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου και η ημικατεστραμμένη εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, χρονολογούνται στα 1600 και είναι εξαίρετης κρητικής τεχνοτροπίας. Εξαιτίας κάποιων επιμέρους τεχνοτροπικών στοιχείων, αποδίδεται στο ζωγράφο, Εμμανουήλ Τζανφουρνάρη.

Ο ναός λειτουργείται στις 23 Απριλίου (μνήμη του Αγίου Γεωργίου), 3 Νοεμβρίου (ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου)και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Византийская церковьСвятого ГеоргияПобедоносца

 
Церковь расположена на восточной окраине города, у восточной части городской крепости древнего Идалиона. Она была построена в 15 веке, является однонефной базиликой с куполом, и имитирует (с некоторыми недочетами), и по размеру, и стилистически храм Святого Димитриана Андридиота.
В церкви сохранились остатки настенной живописи провинциального стиля 15-го века. На стенах купола особо выделяется изображение Вседержителя, а немного ниже ангелов и пророков. В иератионе сохранились остатки от престола Богородицы, и узнается голова Ангела справа от нее. Ниже сохранились почти стершиеся изображения двух иерархов, а на восточной арке уцелели образы четырех Апостолов из сцены Пятидесятницы. На северном своде ранее находилась - как и в храме Святого Димитриана - большая фреска Святого Георгия.
Чудотворная икона Святого Георгия и полуразрушенный образ Пресвятой Богородицы Одигитрии (Путеводительницы) датируются 1600 годом и выполнены в исключительной критской манере. Некоторые отдельные стилистические элементы указывают на то, что над образами работал известный иконописец Эммануил Тзанфурнарис.
Храм служит обедню 23 апреля (в память о Святом Георгие), 3 ноября (перенесение мощей Святого) и в Пасхальный понедельник.
 

La chiesa bizantina di San Giorgio Trionfante.

La chiesa si trova ad est della città, vicino alla cittadella orientale dell’ antico Idalion. Fu costruita intorno al 15° secolo, è un singolo a cupola e imita sia la profondità che il ritmo della chiesa di San Dimitrianos di Andridiotou.

Nella chiesa sono conservati resti di pitture murali in stile provinciale del 15° secolo. Illustra parte di pittura murale del Pantocratore nella cupola e sotto angeli e profeti. Nel santuario sono conservati resti della testa Vergini in trono e la testa dell’angelo alla sua destra. In seguito si salvano due Prelati fuggitivi e l’arco orientale, e nell’arco orientale quattro Apostoli dalla scena di Pentecoste. Nell’arco del nord esisteva un grande murale di San Giorgio.

L’immagine miracolosa dell’icona di San Giorgio e la icona della Madona Odigitria, la metà della quale è distrutta, risale al 1600 e d è l’ottimo stile cretese. A causa di qualche singoli elementi stilistici, attribuisce al pittore Emmanuel Tzanfurnari.

La chiesa opera il 23/4, il 3/11 e il Lunedì di Pasqua.