Εκκλησία των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας

Στο κέντρο της πόλης του Ιδαλίου εκεί που βρισκόταν παλαιότερα το πρώτο σχολείο και το κοιμητήριο, βρίσκεται η Εκκλησία των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας, η οποία κτίστηκε το 1841  χρησίμευε ως ο επίσημος ιερός ναός του Ιδαλίου, πριν το κτίσιμο της Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Ο ναός, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή του βόρειου τοίχου, εγκαινιάστηκε << Επί Σωφρονίου αρχιερέως την 24η Οκτωβρίου το 1893>>.

Ο Ναός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις άοκνες προσπάθειες του Παπαχρύσανθου Οικονόμου,(θείου του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη) για την ανέγερση, τον καλλωπισμό και τη συντήρησή του. Ο ίδιος ο Παπαχρύσανθος, επιστατούσε δηλαδή των εργασιών, ενώ, για την ολοκλήρωση του έργου κατέβαλε ο ίδιος το πόσο που υπολειπόταν. Στην είσοδο μάλιστα, πάνω από την αψίδα σώζεται μικρό ανάγλυφο, το οποίο παριστάνει μάλλον τον Παπαχρύσανθο, με καλογερίστικο σκουφί και ράσο.

Το τέμπλο, είναι εξαίρετης τέχνης, λαξευμένο με διάφορες παράστασεις και ανάγεται στα 1864. Αρκετές από τις εικόνες του τέμπλου αγιογραφήθηκαν από μαθητές του Ιωάννου Κορνάρου, ενώ ο Χριστός και η Παναγία από τον Βαρνάβα Σταυροβουνιώτη. Επίσης, μερικές εικόνες ακολουθούν την τέχνη της μονής του Αγίου Ηρακλειδίου. Στο Ιερό διασωζόταν σε καλή κατάσταση χαλκοτυπία της Παναγίας του Κύκκου η οποία βρίσκεται σήμερα, στο Μουσείο της Ι. Μ. Κύκκου.

Στον βόρειο επίσης τοίχο, κάτω από μια μεγάλη αψίδα, μέσα στο εσωτερικό του Ναού, εκεί που ήταν αγιογραφημένη μια μεγάλη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, υπήρχε δίπλα, στην αριστερή γωνία, άλλη μια εικόνα που έδειχνε ένα γονατιστό ιερέα με την επιγραφή: « {....} μη παύση ικετεύων υπέρ εμού του δούλου σου» και μια άλλη: «Eύξασθε Αρχιστράτηγε υπερ του δούλου σου Χρυσάνθου Οικονόμου της κώμης ταύτης. 1856». Αργότερα έγινε μια δεύτερη τοιχογραφία από πάνω,με τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ.

Ο ναός γιορτάζει κάθε 9 Οκτωβρίου και τελείται στο χώρο θρησκευτική πανήγυρις.

 

Εκκλησία των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας

Церковь Преподобного Андроника и жены его Афанасии

 

В центре города Идалион, где ранее находилась первая школа и кладбище, сегодня располагается Церковь Преподобного Андроника и жены его Афанасии, которая была построена в 1841 году и являлась главным храмом Дали до строительства Церкви Панагия Евангелистрия. Храм, о чем свидетельствует надпись на северной стене, был освящен "архиереем Софронием 24 октября 1893 года".

Храм неразрывно связан с неустанными усилиями г-на Папахрисантоса Иконому (дяди поэта Василиса Михаилидиса), направленными на его возведение, украшение и содержание. Сам Папахрисантос управлял работами, и чтобы завершить строительство, он заплатил оставшуюся сумму. На входе, над аркой сохранился небольшой рельеф (высотой 45см.), который, вероятно, представляет самого Папахрисантоса в монашеской шапочке и рясе.

Иконостас изысканной резьбы с различными сюжетами восходит к 1864 году. Много икон были написаны учениками Иоанна Корнару, а Христос и Дева Мария - Варнавой Ставровуниотисом. Также некоторые иконы следуют художественной традиции Монастыря Святого Ираклидия. В святилище сохранилась в хорошем состоянии выгравюрованная на меди икона Панагии Киккской, которая в настоящее время находится в музее монастыря Киккос.

На северной стене под большой аркой внутри храма, там, где была написана большая икона Архангела Михаила рядом в левом углу находилась другая икона, которая изображала коленопреклоненного священника с надписью: "{.. ..} Не переставай молиться обо мне, рабе Твоем ", а другая: " Молись о рабе Твоем Хрисантосе Иконому из сего селения. 1856 год». Позже поверх была написана иная фреска с образом Архангела Михаила.

Церковь служит обедню 9 октября и в этот день на территории церкви проходят праздничные религиозные гуляния.

 

La chiesa di San Andronico e Athanasia.

Nel centro della città di Idalion, nel posto che si trovava negli anni passato la prima scuolla e il primo cimitero, si trova la chiesa di San Andronico e Santa Athanasia, una cjiesa che fu costruita nel 1841 e la usavano come un Tempio santo ufficiale di Idalio prima della costruzione della chiesa della Vergine Evangelistria. Il Tempio, come è attestato nell’iscrizione della parete nord è stato inaugurato negli anni di pelato Sofronio il 24 Ottobre del 1893.

Il Tempio è intrinsecamente legato agli sforzi instancabili di Papachrisanthu Oikonomu per la costruzione, la manutenzione e la cura del Tempio. Lo stesso Papachrisanthu, sovrindeva ai lavori, mentre per il completamento del progetto stesso, si è messo il resto dei soldi. All’ingresso, sull’ arco, conserva un po’ di sollievo, che probabilmente rappresenta il Papachrisantho con tappo monaco e accappatoio.

Il templum è intagliato con vari spettacoli d’arte eccellente e risale al 1864. Molte delle immagini del tempio furono dipinte da allievi di Gianni Cornaro, mentre il Cristo e la Vergine Maria, di Barnabas Stavrovuniotis. Alcune imagini anche, hanno seguito l’arte del Monastero di Iraklidios. Nel Santuario sopravviveva, in buona condizione, una copia dell’icona della Vergine di Kikkos, in rame, la quale oggi, si trova al museo del Monastero di Kikkos.

Sulla parete nord, sotto un grande arco, all’interno della chiesa, esisteva una grandissima icona agiografica di San Michele Arcangelo, e accanto in base,a sinistra, un’ altra icona che mostrava un prete in ginocchio.

Il Tempio festeggia il 3 Ottobre e nello spazio, lo stesso giorno, celebra una festa religiosa.