ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

Ο νερόμυλος βρίσκεται στην περιοχή Αγρίδι, στο δρόμο προς Ποταμιά, απέναντι από το μεσαιωνικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητριανού.

 

Ο νερόμυλος ανήκε στον πλούσιο γαιοκτήμονα Τζιαμάλ Μπέη, που κατοικούσε σε αρχοντικό σπίτι (κονάτζι), κοντά στο νερόμυλο. Οι κάτοικοι θυμούνται το μεγάλο περιβόλι του Μπέη που ποτιζόταν από το ίδιο αυλάκι και τροφοδοτούσε το νερόμυλο. Δίπλα από τον υδατόπυργο υπήρχε μικρό σπίτι, το οποίο χρησιμοποιούσε σαν εξοχικό η Φατμά, κόρη του Τζιαμάλ Μπέη. Ο νερόμυλος ήταν ο μεγαλύτερος της περιοχής. Άλεθε σιτάρι, κριθάρι, πουργούρι και ρόδι. Στο μύλο δούλευαν δύο υπάλληλοι του Τζιαμάλ Μπέη, ο Κουτσοπαναής από την Ποταμιά και ο Ξιούρος.

Όταν ο μύλος έκελισε το 1950, εγκαταλείφθηκε και σιγά σιγά ερειπώθηκε. Το 2002 ανακηρύχθηκε ως Αρχαίο Μνημείο Β Πίνακα και μεταξύ του 2007 και 2010, έγιναν εργασίες συντήρησης και μερικής αποκατάστασης του νερόμυλου από το συνεργείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Δήμο Ιδαλίου. Η αρχιτεκτονική μελέτη, εκπονήθηκε από ομάδα ιδιωτών αρχιτεκτόνων, που εργοδότησε ο Δήμος Ιδαλίου. Στις αίθουσες που έχουν αναπαλαιωθεί, φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας και πληροφοριακό υλικό, με τίτλο << Η διαχείριση του νερού δια μέσω των αιώνων στην Κύπρο>>.

Το σύμπλεγμα του μύλου είναι χτισμένο σε δύο επίπεδ኷ στο πάνω και στο κάτω μέρος του πρανούς. Αποτελείται από τη δεξαμενή, τον υδατόπυργο, το χώρο της φτερωτής και του αλεστικού μηχανισμού, καθώς και διάφορα βοηθητικά δωμάτια. Ένα σύστημα αυλακιών μετέφερε το νερό, προς και από το μύλο.

ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

 

Водяная мельница находится в Агриди, на пути к Потамья, напротив византийской церкови Святого Димитриана.

Водяная мельница принадлежала богатому помещику Джамал Бею, который жил в большом особняке (Конаджи), рядом с водяной мельницей. Жители помнят большой огород Бея, орошался он каналом, который питала вода мельницы. Рядом с водонапорной башней находился маленький дом, который использовала в качестве дачи Фатма, дочь Джамал Бея. Водяная мельница была крупнейшей в округе. Она молотила пшеницу, ячмень, пургури и горох. На мельнице работали двое рабочих - Кутсопанаис из Потамья и Ксиурос.

Когда мельницу закрыли в 1950-х годах, она была заброшена и начала медленно разрушаться. В 2002 году ее внесли в список древних памятников 2й степени, и в промежуток между 2007 и 2010 годами проводились работы по ее сохранению и частичному восстановлению бригадой рабочих из Департамента древностей. Проект был профинансирован Департаментом древностей и Муниципалитетом Дали, который проявил большой интерес и активно сотрудничал с Департаментом древностей в работах по реставрации и усовершенствованию мельницы. Архитектурное проектирование проводилось группой частных архитекторов, которые были наняты Муниципалитетом Идалиона.

Водяная мельница построена на двух уровнях, в верхней и нижней части склона. Она состоит из резервуара, водонапорной башни, места под мельничное колесо и молотильного механизма, а также из различных подсобных помещений. Система желобов подавала воду в мельницу и из нее.

 

Резервуар

Прежде чем попасть в мельницу, вода из родников сначала собиралась в большом резервуаре на верхнем уровне водяной мельницы. Изначально резервуар был земляным. Примерно в конце 19-го или в начале 20-го века, были построены стенки из камня, а пол покрыт водоупорной штукатуркой.

 

Подача воды вмельницу

Акведук, состоящий из подземного стока и поверхностного желоба, подавал воду с южной стороны, которая в конечном итоге оказывалась в резервуар. Оттуда один мельничный лоток отводил воду в водонапорную башню, а другой в огороды.

 

Системаоросительных каналов

После выхода из зоны мельничного колеса, вода отводилась в желоб, который соединялся с мельницей другим наружным каналом, а затем расходился на север, поливая посевы на большие расстояния. Два других желоба начинали с западной и восточной сторон резервуара.

 

Водонапорная башня

Водонапорная башня занимает оба уровня мельницы. В верхней части водонапорной башни вода падала из желоба в воронку, чтобы достичь области мельничного колеса в нижней части. В этой точке есть отверстие (сифон), откуда вода выходила под давлением и поворачивала колесо.

 

Место мельничного колеса

В нижней части водонапорной башни сохранились остатки нижнего этажа, где находилось мельничное колесо. Речь идет о каменном продолговатом месте, которое простиралось под мельницей. Сводчатый потолок рухнул, но сохранились стены, кафельный пол и основание мельничного колеса перед сифоном.

 

Колодец

К западу от водонапорной башни имеется высокое сооружение похожее на башню, открытое в верхней части. В нижней части находится глубокая скважина, теперь засыпанная землей, из которой подавалась вода для орошения. Это сооружение имеет дугообразное отверстие на северной стороне и напоминает колодец-журавль.

 

Мельница

На нижнем уровне были найдены остатки стен и пола, образующие огромное пространство. Это большая облицованная плитами комната, в которой находился молотильный механизм, давно утерянный. Сохранились только остатки его фундамента. Под кафельным полом были выявлены остатки более ранней стены от более древней водяной мельницы. Эта стена была частью прямоугольной, меньшей по размеру комнаты, которая, вероятно, восходит к позднему средневековью, в то время как последующие постройки относятся к концу 19-го - началу 20-го вв.

 

Другие помещения

В западной части мельницы, где находилось колесо, были найдены остатки небольшой квадратной комнаты, которые, вероятно, служили в качестве амбара или комнаты мельника.

Восточнее находились три других помещения: одно частично открытое с навесом и две комнаты. Следы каменных яслей, выявленных в ходе работ, указывают на то, что здесь размещались вьючные животные посетителей мельницы. В дополнительных помещениях должно быть хранили мешки с зерном, предназначенные для последующего помола.

 

Работы по сохранению мельницы

При проведении работ были найдены и очищены архитектурные остатки и полы помещений водяной мельницы и ее каналов. Единственными помещениями, которые были полностью восстановлены по свидетельствам старожилов и на основе археологических доказательств являлись две комнаты в восточной части мельницы. Крытая территория была построена по современному проекту из-за отсутствия данных о первоначальном виде мельницы и способа поддерживания кровли. От здания мельницы и водяного колеса сохранилась только нижняя часть стен, которые были отремонтированы и достроены до высоты одного метра, чтобы четко выделить архитектурную оболочку.

В отреставрированных помещениях сейчас находится фотовыставка и информационный материал по теме "Управление водными ресурсами сквозь века на Кипре".

 

Μulino ad acqua.

Il mulino ad acqua si trovo sotto la regione di Agridi, sulla strada per Potamia, di fronte alla chiesa bizantina di San Dimitriano. Il mulino apparteneva al ricco proprietario terriero Giamal Bay, che viveva in una casa rurale vicino al mulino ad acqua. I residenti ricordano il grande frutteto di Bey, che inaffiava dallo stesso solco che alimentava il mulino. Accanto alla torre dell’acqua, era una piccola casa, che lo usava la figlia di Bey per andare in ferie. Il mulino ad acqua era il più grande della regione. Macinava grano, orzo, semole e melograno. Il mulino aveva due funzionari. Quando chiude, nel 1950, si abbandona e cadde gradualmente in rovina. Nel 2002 è stato dichiarato un monumento antico e tra il 2007 e 2010 diventano manutenzioni e restauri parziali del mulino ad acqua, dall’officina del dipartimento di antichità. Il progetto è stato finanziato dal dipartimento delle antichità e dal comune di Idalion. Il progetto architettonico è stato preparato da un gruppo di architetti privati, che ha pagato il comune di Idalion. Nelle camere che sono state rinnovate, si ospita una mostra fotografica e materiali informativi, intitolati, ‘’ Gestione delle risorse idriche attraverso i secoli a Cipro’’.

Il complesso del mulino è costruito su due livelli, la parte superiore e inferiore delle estremità. Consiste dal serbatoio, la torre dell’ acqua, lo spazio alato e il meccanismo di maccinazione con vari altri vani accessori. Un sistema di scanalature trasportava l’acqua, dal ed al mulino.