Τζαμί

 

ΤΖΑΜΙ (Τουρκοκυπριακό τέμενος)

Το Τουρκοκυπριακό Τέμενος βρίσκεται μέσα στον παλαιό πυρήνα του Ιδαλίου. Αποτελείται από τον κύριο χώρο του Τζαμιού, τη βεράντα στη βόρεια πλευρά του, τον Μιναρέ στη βορειοδυτική γωνία του, το βοηθητικό κτήριο στα ανατολικά του και την αυλή στα νότια. Το Τζαμί και ο Μιναρές, όπως προκύπτει από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, φαίνεται ότι είναι κτίσματα του τέλους του 19ου αιώνα.  Το βοηθητικό κτίριο είναι νεώτερο. Πάνω από την κεντρική είσοδο του Τζαμιού υπάρχει επιγραφή, στην οποία αναφέρεται η χρονολογία ανέγερσής του, το 1862-63.

Το Τζαμί έχει συντηρηθεί το 2006 από το Υπουργείο Εσωτερικών, με συγχρηματοδότηση του Δήμου Ιδαλίου. Έχει διαστάσεις 8,10 Χ 10,35 μέτρα. Το Μιχράμπ (με κατεύθυνση προς τη Μέκκα) βρίσκεται στο μέσο του νοτίου τοίχου, απέναντι ακριβώς από την είσοδο. Στην βορειοανατολική πλευρά του εσωτερικού του, υπάρχει κτιστό υπερυψωμένο επίπεδο από όπου εισέρχεσαι στον Μιναρέ.

Το Τζαμί είναι πετρόκτιστο με δάπεδο στρωμένο με κυπριακά γυψομάρμαρα, τα οποία φαίνεται ότι τοποθετήθηκαν πάνω από παλαιότερο δάπεδο. Η βεράντα έχει δύο τόξα, τα οποία στηρίζονται σε έναν κίονα στο μέσον και στους τοίχους της οικοδομής. Το δάπεδό της αποτελείται από μεγάλου μεγέθους κυπριακά γυψομάρμαρα σε διάφορα σχήματα και ακανόνιστη διάταξη. 

Το Τζαμί  διαθέτει την κεντρική είσοδο, έξι παράθυρα και μια επιπλέον είσοδο που οδηγεί μέσα από το Τζαμί στον Μιναρέ. Οι ξύλινες πόρτες, τα παράθυρα της βόρειας πλευράς και η κεντρική είσοδος, ακολουθούν τα κατασκευαστικά και μορφολογικά πρότυπα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ενώ τα παράθυρα των υπόλοιπων πλευρών, ακολουθούν νεοκλασικά πρότυπα. Από τα παράθυρα αυτά μόνο ένα σώζεται στην αυθεντική μορφή του, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι νεότερες κατασκευές.

Ο Μιναρές καταλαμβάνει τη βορειοδυτική γωνία του τζαμιού. Είναι κτισμένος με λαξευτές πέτρες σε ολόκληρη την επιφάνειά του. Ολόκληρο το εσωτερικό του καταλαμβάνεται από γυριστή σκάλα, αποτελούμενη από 48 πέτρινα σκαλοπάτια.

Στο ύψος 8m περίπου από το δάπεδο εισόδου του Μιναρέ υπάρχει εξώστης, ο οποίος συνέβαλλε στις .ειτουργικές ανάγκες του Τζαμιού.

Το βοηθητικό κτήριο είναι ορθογώνιο και εφάπτεται της βεράντας και τμήματος της ανατολικής πλευράς του Τζαμιού. Είναι κτισμένο με ακανόνιστες πέτρες και χαλικώματα, ενώ το δάπεδο είναι νεότερο από τσιμέντο.  Το κτήριο έχει δύο εισόδους, (μία προς την αυλή του Τζαμιού και μία στα νότια προς μια μικρή τριγωνική αυλή) και τρία παράθυρα (ένα στη βόρεια και δύο στην ανατολική πλευρά).

 

Мечеть (Мусульманский храм турок-киприотов)

 

Мечеть турков-киприотов расположена в самом сердце старого, традиционного Дали. Она состоит из основного пространства мечети, террасы на северной стороне, минарета в северо-западном углу, вспомогательного корпуса на востоке и двора на юге. Как видно по морфологическим характеристикам, Мечеть и Минарет можно отнести к концу 19-го века. Вспомогательное здание является более новым. Над главным входом в Мечеть имеется надпись с указанием даты строительства - 1862-1863 гг.

Мечеть была восстановлена в 2006 году Министерством внутренних дел при финансировании Муниципалитета Дали. Ее размеры составляют 8,10 х 10,35 метров. Михраб, указывающий направление на Мекку, находится в центре южной стены, напротив входа. На северо-восточной стороне внутреннего пространства имеется сооруженная из камня ступень, ведущая к входу в Минарет.

Мечеть построена из камня, пол вымощен кипрским мрамором, который, похоже, был положен поверх более старого настила. Терраса имеет две арки, которые подпираются колонной в центре и стенами здания с боков. Пол покрыт большими мраморными плитами различных форм, расположенными несимметрично.

Мечеть имеет центральный вход, шесть окон и дополнительный вход, ведущий из мечети в минарет. Деревянные двери, окна на северной стороне и главный вход являются образцами традиционной архитектуры, в то время как окна с других сторон выполнены в неоклассическом стиле. Из этих окон только одно сохранилось в первозданном виде, остальные же относятся к более поздним конструкциям.

Минарет занимает северо-западный угол мечети и выполнен из резного камня по всей поверхности. Все внутреннее пространство занимает винтовая лестница, состоящая из 48 каменных ступеней. На высоте 8 м от пола у входа в минарет имеется балкон, который служил литургическим потребностям мечети.

Вспомогательное здание имеет прямоугольную форму и касается веранды и части восточной стороны мечети. Он построен из неровных камней и гравия, а пол имеет цементное покрытие. Здание имеет два входа (первый ведет во двор мечети, а второй, южный, в небольшой треугольной дворик) и три окна (один на северной и два на восточной стороне).

La Moschea.

 La Moschea turco-cipriota si trova all’interno del vecchio nucleo tradizionale di Idalion. Si è composta della zona principale della Moschea, la terrazza sul lato nord, il minareto a nord-ovest, l’edificio ausiliario ad est e il cortile sud. La Moschea e il minareto, come consegue dai loro caratteristici morfologici, pare che sono edifici degli ultimi anni del 19° secolo. L’edificio ausiliario è più recente. Sopra l’ingresso principale della Moschea esiste una scritta, in cui si afferma la data della costruzione, nel 1862’63.

La Moschea, è stata conservata nel 2006 dal Ministero dal Ministero dell’interno con il confinanziamento del Comune di Idalion. Misura 8,10 x 10,35 metri. Mihrab si trova al centro della parete sud, di fronte all’ingresso. Dall’intero, sul lato nord-est, esiste un elevato livello di costruzione, da cui si accende al Minareto.

La Moschea, è costruita di pietra, con pavimento cosparso di stucchi ciprioti che sembrano posizionati su un piano più vecchio. La terrazza ha due archi, che si bassano su una colonna in mezzo e sulle pareti dell’edificio. Il pavimento è composto da grandi stucchi cipriota di varie forme, con pianta irregolare.