Το Τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου εγκαινιάστηκε το 2008 με σκοπό να προβάλει τα πλούσια ευρήματα της περιοχής αυτής. Αναγέρθηκε μέσα στα όρια της πρωτεύουσας του Αρχαίου Ιδαλίου, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, με πλούσια ευρήματα, εκ των οποίων κάποια, κοσμούν σήμερα, τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Τα εκθέματα του Μουσείου είναι αντιπροσωπευτικά όλων των χρονολογικών φάσεων της Ιστορίας του Ιδαλίου και προέρχονται από παλιές και πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας πόλης, σε οικισμούς και νεκροταφεία.

Στην πρώτη αίθουσα της έκθεσης, υπάρχει πληροφοριακό υλικό για την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών, καθώς και φωτογραφικό υλικό με τα πιο αξιόλογα ευρήματα τοποθετημένα σε ξένα μουσεία. Παρουσιάζονται επίσης με παραστατικό τρόπο τα Πρωτο-Αιολικά επίκρανα που κοσμούσαν ταφικά μνημεία και το ανάκτορο του Ιδαλίου, καθώς και δύο χαρακτηριστικά δείγματα της κοροπλαστικής και της γλυπτικής που άνθισε στο Ιδάλιο και έδωσε έργα απαράμιλλης καλλιτεχνικής αξίας.

Στην πρώτη έκθεση του Μουσείου, εκτίθεται επίσης το πιστό αντίγραφο της ορειχάλκινης πινακίδας του Ιδαλίου, ενός αρχαιολογικού ευρήματος μοναδικής αξίας για τον πολιτισμό μας. Η πινακίδα βρέθηκε στη δυτική ακρόπολη, ελιναι εγχάρακτη και φέρει και στις δύο όψεις επιγραφή στην Κυπροσυλλαβική γραφή. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το πολιτικό σύστημα, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τη δομή της κοινωνίας του Ιδαλίου, κατά την περίοδο του πολέμου με τους Φοίνικες του Κιτίου. Είναι επίσης το αρχαιότερο έγγραφο στην Κύπρο που αναφέρεται σε ιδιοκτησία γης και σύμφωνα με την επιγραφή κατατέθηκε στο Ναό της Αθηνάς. Η πινακίδα αγοράστηκε το 1850 από τον Honorè d' Albert Duke of Luynes και κληροδοτήθηκε στην Εθνική βιβλιοθήκη του Παρισιού το 1862. Με πρωτοβουλία του <<Ομίλου Τοπικής Ιστορίας Κύπρος>> και σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στις 11 Νοεμβρίου 2010, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα της Γαλλίας, παραχώρησε για το τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου, το πιστό αντίγραφο.

Πρωτο-Αιολικό επίκρανο από ασβεστόλιθο με ανάγλυφα φυτικά μοτίβα (6ος - 5ος αιώνας π. Χ)

Το σημαντικότερο έκθεμα στην πρώτη αίθουσα αποτελεί πλέον το πιστό αντίγραφο της χάλκινης Πινακίδας του Ιδαλίου (πλάκας του Ονάσιλου) το οποίο έχει παραχωρηθεί και τοποθετηθεί στο Μουσείο από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού.

 

 

Στη δεύτερη αίθουσα της έκθεσης παρουσιάζονται επιγραφές που μαρτυρούν την κατάληψη του βασιλείου, μέρος του αρχείου της Φοινικικής διοίκησης της πόλης, επιτύμβια μνημεία, δείγματα κεραμικής και αντικείμενα καθημερινής χρήσης όλων των εποχών με επεξηγηματικά κείμενα για τη σημασία της κάθε περιόδου ξεχωριστά. Υπάρχουν επίσης δείγματα εισηγμένης κεραμικής από την Αττική και χαρακτηριστικά έργα της κοροπλαστικής και της γλυπτικής. Σε ειδικό χώρο της αίθουσας σκιαγραφείται με φωτογραφικό υλικό, αποθηκευτικούς πίθους και μικροτεχνήματα η εικόνα της οικονομίας του Ιδαλίου που ήταν η βάση για την ανάπτυξη του πολιτισμού και σήμερα αποτελεί αντικείμενο μελέτης και θαυμασμού παγκοσμίως.

 

ΤοπικόΜουσείοΑρχαίουΙδαλίου

Краеведческий музей древнего Идалиона

 

Краеведческий музей древнего Идалиона был открыт в 2008 году с целью экспозиции коллекции древностей, найденных в районе Дали. Он возведен на территории столицы Древнего Идалиона, одного из важнейших археологических мест на Кипре с богатыми находками, некоторые из которых теперь украшают крупнейшие музеи мира.

Экспонаты, найденные во время старых и недавних раскопок, которые проходили в древнем городе-государстве, в его поселениях и на кладбищах, представляют все хронологические этапы истории Идалиона.

В первом зале выставки располагается информационный материал, повествующий об истории местности и ведении раскопок, а также фотографии самых примечательных находок, которые выставлены в различных музеях мира. Кроме того в графическом виде представлены ранние эолийские капители, которые украшали погребальные памятники и дворец Идалиона, а также терракоты и скульптуры, которые процветали когда-то в Идалионе и подарили образцы несравненной художественной ценности.

Также в первом зале музея экспонируется точная копия бронзовой таблички, археологической находки, имеющей уникальную ценность для нашей культуры. Табличка была найдена в западном акрополе, на обеих сторонах выгравирован текст, выполненный кипросиллабическим письмом. Она содержит важнейшую информацию о политической системе, общественных и экономических условиях жизни населения и структуре общества Идалиона во время войны с финикийцами из Китиона. Табличка является старейшим документом на Кипре, который ссылается на право землевладения, и в соответствии с надписью, была подана в храм Афины. Пластина была куплена в 1850 году герцогом Люинским Онорэ д'Альбером, который в 1862 году завещал ее Национальной библиотеке Парижа. По инициативе «Краеведческого объединения Кипра», в сотрудничестве с Муниципалитетом Дали и Департаментом древностей, 11 ноября 2010 года Национальная библиотека Парижа в сотрудничестве с другими научными учреждениями Франции, предоставила Краеведческому музею Древнего Идалиона точную копию таблички.

Во втором выставочном зале представлены надписи, свидетельствующие о завоевании царства правителями Китиона, часть архива о финикийском управлении городом, погребальные памятники, образцы керамики и предметы быта всех исторических эпох, а также разъяснительные тексты о важности каждого периода в частности. Имеются также образцы импортируемой из Аттики керамики и характерные образчики терракоты и скульптуры. В особом месте выставки с помощью множества фотографий, глиняных сосудов и различных миниатюр, изображается картина экономической жизни древнего города-государства Идалиона, которая служила основой для развития цивилизации, и в настоящее время является предметом изучения и восхищения во всем мире.

Il museo locale di antico Idalion.

Il museo locale di antico Idalion è stato inaugurato nel 2008 con lo scopo di evidenziare i ricchi ritrovamenti di questa regione, tra qui, moltissimi sono questi che adornano oggi i più grandi musei del mondo. Fu eretto tra i limiti della capitale dell’ antico Idalion, uno dei più importanti siti archeologici a Cipro.

Le mostre del museo rappresentano tutte le fasi cronologiche della storia di Idalion e provengono da scavi antiche e recenti della città antica, negli insediamenti e cimiteri.

Nella prima sala della mostra, esiste  un materiale informativo della storia del sitio e degli scavi, gallerie fotografiche con i più notevoli ritrovamenti, disposti a musei esterni. Presentono anche, con un modo vivido, i capitelli primo-eolici che ornavano i monumenti funerari e il Palazzo di Idalion e due esempi tipici di terracotta e scultura, che fiorì a Idalion e diede impreggiabili opere d’arte.

Nella prima sala del museo esiste anche una copia fedele del piatto di bronzo di Idalion, un reperto archologico di valore unico per la nostra cultura. La targa è stata trovata sull’ ovest acropolis, è inciso e porta una scritta su entrambi i lati della scrittura ciprosillabica. Da informazioni importanti del sistema politico, delle condizioni socio-economiche e della struttura della società di Idalion, durante la guerra con i Fenici di Kition. È anche il monumento più antico che si rivolge alla proprietà della terra e secondo l’iscrizione è stato depositato nel Tempio di Atena. La targa è stata aquistata Honorè d’Albert Duke of Luynes e fu lasciata in eredità alla biblioteca nazionale di Parigi, nel 1862. Su iniziativa del <<Gruppo di Storia Locale Cipro>> e in collaborazione con il comune di Idalion e il dipartimento delle antichità, il 11/11/2010 la Biblioteca Nazionale di Parigi in collaborazione con eltre istituzioni scientifiche della Francia, ha conferito per il Locale Museo di Idalion antico, la copia carbone.

Nella seconda sala delle iscrizioni espositivi si presentano scritte che testimoniano l’occupazione del regno dai rei di Kition, parte del documento dell’amministrazione fenica della città, monumenti funerari, campioni di ceramiche e oggetti di uso quotidiano di tutti i tempi, con testi esplicativi sull’importanza di ogni periodo separatamente. Ci sono anche esempi di ceramica importata da Attica e vanta opere di terracotta e scultura. In una zona speciale della sala è illustrato con fotografie, vasi di stoccaggio e piccoli capolavori d’arte, il quadro economico di Idalion che è stato la base per lo sviluppo della cultura e oggi è oggetto di studio e ammirazione in tutto il mondo.