Επιτροπές
1 Διαχειριστική Επιτροπή
2 Ο Pόλος των Επιτροπών
3 Εκτελεστική Επιτροπή
4 Επιτροπή Ανάπτυξης και Τεχνικών Θεμάτων
5 Συμβούλιο Προσφορών
6 Επιτροπή Προσφορών